Search results

Jump to navigation Jump to search
  • [[Tập tin:Xóa nhóm lớp mon hoc.png|400px|frameless|Hủy Nhóm lớp môn học]] * Chỉ được phép chuyển nhóm hoặc xóa trong thời hạn cho phép
    29 KB (7,432 words) - 05:27, 19 July 2017
  • …khoản thanh toán cho từng học kỳ. Nhấn nút "Tìm kiếm" để tìm và nhấn nút "Xóa tìm kiếm" để trở lại thông tin mặc nhiên.
    17 KB (4,227 words) - 03:42, 7 May 2020