Đăng ký môn hoc

From BKwiki
Revision as of 01:11, 30 March 2015 by Nhuquynh (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

1. Cách đăng ký môn học

2.Huỷ môn học đã đăng ký

3.Số tín chỉ tối đa được phép đăng ký trong 1 HK chính

4.[[ Số tín chỉ tối đa được phép đăng ký trong 1 HK chính khi có TTTN/LVTN]]

5.[[27. Số tín chỉ tối đa được phép đăng ký trong 1 HK dự thính]]