Difference between revisions of "Đăng ký môn hoc"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
Line 7: Line 7:
 
4. [[Số tín chỉ tối đa được phép đăng ký trong 1 HK chính khi có TTTN/LVTN]]
 
4. [[Số tín chỉ tối đa được phép đăng ký trong 1 HK chính khi có TTTN/LVTN]]
  
5. [[ Điều kiện đăng ký TTTN]]
+
5. [[Điều kiện đăng ký TTTN]]
  
6. [[ Điều kiện đăng ký LVTN]]
+
6. [[Điều kiện đăng ký LVTN]]

Revision as of 09:41, 31 March 2015