Difference between revisions of "Đăng ký môn hoc"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
Line 7: Line 7:
 
4. [[Số tín chỉ tối đa được phép đăng ký trong 1 HK chính khi có TTTN/LVTN]]
 
4. [[Số tín chỉ tối đa được phép đăng ký trong 1 HK chính khi có TTTN/LVTN]]
  
5. [[ Số tín chỉ tối đa được phép đăng ký trong 1 HK dự thính]]
+
5. [[Số tín chỉ tối đa được phép đăng ký trong 1 HK dự thính]]

Revision as of 04:41, 30 March 2015