Difference between revisions of "Đăng ký môn hoc"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
Line 5: Line 5:
 
3. [[Số tín chỉ tối đa được phép đăng ký trong 1 HK chính]]
 
3. [[Số tín chỉ tối đa được phép đăng ký trong 1 HK chính]]
  
4. [[ Số tín chỉ tối đa được phép đăng ký trong 1 HK chính khi có TTTN/LVTN]]
+
4. [[Số tín chỉ tối đa được phép đăng ký trong 1 HK chính khi có TTTN/LVTN]]
  
 
5. [[ Số tín chỉ tối đa được phép đăng ký trong 1 HK dự thính]]
 
5. [[ Số tín chỉ tối đa được phép đăng ký trong 1 HK dự thính]]

Revision as of 04:40, 30 March 2015