Difference between revisions of "Đăng ký môn hoc"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
Line 5: Line 5:
 
3.[[Số tín chỉ tối đa được phép đăng ký trong 1 HK chính]]
 
3.[[Số tín chỉ tối đa được phép đăng ký trong 1 HK chính]]
  
4.[[ Số tín chỉ tối đa được phép đăng ký trong 1 HK chính khi có TTTN/LVTN]]
+
4.[[26. Số tín chỉ tối đa được phép đăng ký trong 1 HK chính khi có TTTN/LVTN]]
  
 
5.[[27. Số tín chỉ tối đa được phép đăng ký trong 1 HK dự thính]]
 
5.[[27. Số tín chỉ tối đa được phép đăng ký trong 1 HK dự thính]]

Revision as of 01:12, 30 March 2015

1. Cách đăng ký môn học

2.Huỷ môn học đã đăng ký

3.Số tín chỉ tối đa được phép đăng ký trong 1 HK chính

4.[[26. Số tín chỉ tối đa được phép đăng ký trong 1 HK chính khi có TTTN/LVTN]]

5.[[27. Số tín chỉ tối đa được phép đăng ký trong 1 HK dự thính]]