Difference between revisions of "Đăng ký môn hoc"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
Line 5: Line 5:
 
3. [[Số tín chỉ tối đa được phép đăng ký trong 1 HK chính]]
 
3. [[Số tín chỉ tối đa được phép đăng ký trong 1 HK chính]]
  
4. [[26. Số tín chỉ tối đa được phép đăng ký trong 1 HK chính khi có TTTN/LVTN]]
+
4. [[ Số tín chỉ tối đa được phép đăng ký trong 1 HK chính khi có TTTN/LVTN]]

Revision as of 01:06, 30 March 2015

1. Cách đăng ký môn học

2. Huỷ môn học đã đăng ký

3. Số tín chỉ tối đa được phép đăng ký trong 1 HK chính

4. [[ Số tín chỉ tối đa được phép đăng ký trong 1 HK chính khi có TTTN/LVTN]]