Difference between revisions of "Đăng ký môn hoc"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
Line 4: Line 4:
  
 
3. [[Số tín chỉ tối đa được phép đăng ký trong 1 HK chính]]
 
3. [[Số tín chỉ tối đa được phép đăng ký trong 1 HK chính]]
 +
 +
4. [[26. Số tín chỉ tối đa được phép đăng ký trong 1 HK chính khi có TTTN/LVTN]]

Revision as of 07:45, 27 March 2015

1. Cách đăng ký môn học

2. Huỷ môn học đã đăng ký

3. Số tín chỉ tối đa được phép đăng ký trong 1 HK chính

4. [[26. Số tín chỉ tối đa được phép đăng ký trong 1 HK chính khi có TTTN/LVTN]]