Difference between revisions of "Đăng ký môn hoc"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
Line 7: Line 7:
 
[[Tập_tin:Ví dụ 2.jpg]]
 
[[Tập_tin:Ví dụ 2.jpg]]
  
Xem mẫu [http://www.aao.hcmut.edu.vn/image/data/icon/pdf_download.png Đơn xin điểm R].
+
Xem mẫu [http://www.aao.hcmut.edu.vn/image/data/PDT-03_RUT%20MH.pdf Đơn xin điểm R].

Revision as of 07:48, 26 March 2015