Difference between revisions of "Đăng ký môn hoc"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
Line 1: Line 1:
1. [[Cách đăng ký môn học]]
+
1. [[Cách đăng ký môn học]]
  
2.[[Huỷ môn học đã đăng ký]]
+
2. [[Huỷ môn học đã đăng ký]]
  
 
3. [[Số tín chỉ tối đa được phép đăng ký trong 1 HK chính]]
 
3. [[Số tín chỉ tối đa được phép đăng ký trong 1 HK chính]]

Revision as of 02:51, 2 April 2015