Revision history of "Đã có đăng ký môn học, nay đã đủ chuẩn để tốt nghiệp?"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 07:14, 2 December 2015Nhuquynh talk contribs 271 bytes +271 Tạo trang mới với nội dung “SV có thể hủy môn học trong thời gian cho phép hủy. Nếu đã hết thời gian cho phép hủy môn học (khi học kỳ đã bắt đầu…”