Thù lao giảng dạy

Từ BKwiki
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Thù lao giảng dạy (TLGD) được tính theo công thức sau:

[math]\frac{1}{2}[/math]